Αποζημείωση σπουδαστών

Σύμφωνα με την Ε5/1797 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και απασχόλησης πρακτικά ασκουμένων σπουδαστών ΤΕΙ» (ΦΕΚ 183 τ.Β/1986) η ημερήσια αποζημίωση των πρακτικά ασκουμένων σπουδαστών σε φορείς του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται σε ποσοστό 80% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη που ισχύει κάθε φορά με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4601/304/ 12-03-2012, το κατώτερο ημερομίσθιο για άτομα κάτω των 25 ετών είναι 22,83 ευρώ. Επομένως η μηνιαία αποζημίωση προκύπτει, 22,83×25ημ/μήνα=570,75€/μήναx0,80=456,60€/μήνα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 4601/304/ 12-03-2012 το κατώτερο ημερομίσθιο για άτομα άνω των 25 ετών είναι 26,18 ευρώ. Επομένως η μηνιαία αποζημίωση προκύπτει, 26,18 x25ημ/μήνα=654,50€/μήναx0,80=523,60€/μήνα

Οι πρακτικά ασκούμενοι σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Υπουργεία, ΟΤΑ, Νομαρχίες, ΝΠΔΔ, TEI κλπ) αποζημιώνονται με το ποσό των 176,08 ευρώ/μήνα (απόφαση 2025805/2917/0022, ΦΕΚ307 τ.Β/1993)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Σύμφωνα με Ε5/1797 Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και απασχόλησης πρακτικά ασκουμένων σπουδαστών ΤΕΙ» (ΦΕΚ 183 τ.Β/1986)ο Φορέας/Εργοδότης στον οποίο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ σε ποσοστό 50% της αποζημίωσης που καταβάλλει στον ασκούμενο.

Εναλλακτικά της προαναφερθείσας επιχορήγησης του Φορέα/Εργοδότη, υπάρχει η δυνατότητα μερικής κάλυψης της αποζημίωσης του ασκουμένου απευθείας από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Λαμίας του ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ.

Ειδικότερα, οι ασκούμενοι των οποίων η Πρακτική Άσκηση έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Πρακτική Άσκηση αποζημιώνονται από το ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ με τα ακόλουθα ποσά:

1.όσοι ασκούνται σε ιδιωτικούς Φορείς με το ποσόν των 340,00 ευρώ/μήνα

2.όσοι ασκούνται σε Φορείς του Δημοσίου με το ποσόν των 500,00 ευρώ/μήνα

Και στις δύο περιπτώσεις τη διαφορά μέχρι τη θεσμοθετημένη αποζημίωση τους την καλύπτει ο Φορέας/Εργοδότης.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επιχορήγηση και με τους δύο τρόπους και ο ασκούμενος σε συνεργασία με το Φορέα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μόνο μία από τις δύο (αμοιβαία αποκλειόμενες) επιχορηγήσεις.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Στα πλαίσια του Προγράμματος ΠΑ, η δήλωση του ασκούμενου στο ΙΚΑ γίνεται από το ΤΕΙ Λαμίαςτο οποίο πληρώνει απευθείας την ασφαλιστική εισφορά κατά επαγγελματικού κινδύνου (10,11 ευρώ/μήνα) και υποβάλλει τις τριμηνιαίες περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ). Ο Φορέας/Εργοδότης δεν εμπλέκεται καθόλου σε αυτή τη διαδικασία.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Οι συμβάσεις της Πρακτικής Άσκησης που αφορούν στο ΕΠΕΔΒΜ/ΕΣΠΑ εκδίδονται σε πέντε (5) αντίγραφα, ένα για τον σπουδαστή, ένα για τον Φορέα Απασχόλησης, ένα για το Τμήμα, ένα για τον Ειδικό Λογαριασμό και ένα για το γραφείο πρακτικής Άσκησης. Αρχικά υπογράφουν ο σπουδαστής και ο εκπρόσωπος του Φορέα Απασχόλησης (απαραίτητη η σφραγίδα του Φορέα) και στη συνέχεια ο Προϊστάμενος του Τμήματος, ο Προϊστάμενος της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού και ο Ιδρυματικός υπεύθυνος. Αφού ολοκληρωθούν όλες οι υπογραφές, ο φοιτητής παίρνει δύο (2) αντίγραφα ένα για τον εαυτό του και ένα για τον Φορέα Απασχόλησης.

Οι αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης για το εξάμηνο από 01 Οκτωβρίου 2015 έως 31 Μαρτίου 2016 θα υποβάλλονται το διάστημα, Τετάρτη 16-9-2015 μέχρι Τρίτη 22-9-2015 --------------------------------------------------------------- Όλοι οι φοιτητές υποχρεωτικά θα πρέπει να εγγραφούνε στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και να έχουν Α.Μ. ΙΚΑ (κόμβος πρακτικής άσκησης) μέσω του οποίου θα γίνεται η διαδικασία τοποθέτησης (σύνδεσμος: atlas.grnet.gr)